Af Joachim Kattrup, Bootstrapping

 

Valg og iværksætteri: Venstres Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører og medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, ser gerne, at iværksættere og SMV´er kan få langt mere økonomisk gavn af offentlige udbud. ”Vi skal gøre op med det offentlige opgavetyveri og sørge for, at SMV’erne kan byde på offentlige udbud,” siger han i et interview til Bootstrapping.dk om sine holdninger til en styrkelse af iværksætterkulturen i Danmark.

 

Hvilke afgørende mærkesager vil du pege på i forhold til at styrke iværksætterkulturen i Danmark?

”Regeringens iværksætterpanel rammer hovedet på sømmet: Vi skal have fokus på tilgangen til kapital, talent og den rette kultur og regulering. Kapitalen har vi arbejdet hårdt for at forbedre tilgangen til gennem en stærkere investorkultur. Det rigtige talent skal der også fokuseres på – eksempelvis via indførelsen af innovation og iværksætteri på skoleskemaet. Endelig skal vi også gøre op med det offentlige opgavetyveri og sørge for, at der skabes bedre konkurrence og muligheder for, at SMV’erne kan byde på de offentlige udbud.”

 

Hvor ser du konkret dette “opgavetyveri”? 

”Offentligt opgavetyveri ses alt for mange steder. Når kommunerne tilbyder tjek af cykler, når de låner værktøj ud, og når de etablerer kommunale genbrugsbutikker i direkte konkurrence med private velgørende foreninger, blot for at nævne nogle få.”

 

Hvordan forestiller du dig for eksempel at udbudsloven, eller andre love, kan ændres, så iværksættere kan få del i de offentlige udbud?

”Det er ikke udbudsloven, men kommunalfuldmagten (regler, der giver kommunerne mulighed for at varetage opgaver, red.), der skal ændres. I min perfekte verden skal offentlige myndigheder ikke drifte serviceopgaver, hvor der i forvejen eksisterer et velfungerende privat marked – eksempelvis på vej- og parkområdet, hvor der er bunker af private leverandører.”

 

Du nævner også adgang til kapital som afgørende for at styrke iværksætterkulturen. Én metode er bl.a. at hæve indskuddet på aktiesparekontoen yderligere, så private investorer bliver skattebegunstigede af at investere i små virksomheder. Er grænsen på kr. 200.000 tilstrækkelig?

”I aftalen om oprettelsen af aktiesparekontoen fra iværksætterpakken har der heldigvis været en bred enighed mellem aftalepartierne om, at indskuddet til aktiesparekontoen gradvist skal hæves. Ordningen indfases gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019 voksende til 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 og frem. Om loftet kan hæves yderligere, må vi se, om der er politisk opbakning til. Jeg kan i hvert fald se idéen med, at den enkelte investor selv bestemmer, hvor meget der skal investeres i.”

 

Og hvad med kapitalgevinstbeskatningen for unoterede aktier; skal den lempes eller fjernes helt?

”En lempelse af beskatningen på kapitalgevinster af unoterede aktier er uden tvivl en god metode til at booste investeringen i danske virksomheder, der ikke er børsnoterede. Det skaber tilstrømning af risikovillig kapital, som er en vigtig kilde til iværksætteriet. Derfor er det glædeligt, at regeringen med sin iværksætterpakke har sørget for investorfradrag, sådan at når der investeres direkte i unoterede selskaber, er der mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til 400.000 kr. i 2019-2022. Fra 2023 og frem kan halvdelen af investeringer for op til 800.000 kr. fradrages.”

 

Skal iværksætterskatten, der rammer ejerledere med andel i virksomheden på under ti pct., afskaffes fuldstændigt?

”Jeg vil gerne arbejde for de bedste vilkår for iværksætterne. I denne regeringsperiode er vi nået et godt stykke af vejen med at gøre det favorabelt for danskerne at investere flere midler i iværksætteriet. Om en total afskaffelse af iværksætterskatten er mulig afhænger af et politisk flertal. Jeg vil gøre mit for at lempe iværksætterskatten, så vi skaber de bedste kår for iværksætterne.”

 

Skal der gives investorfradrag til investeringer i iværksættervirksomheder, der har bæredygtighedsmål som bundlinje?

”Den grønne dagsorden er vigtig. Jeg er dog ikke tilhænger af initiativer, der skævvrider markedet og forfordeler investering i nogle virksomheder frem for andre. Som liberal vil jeg lade det være op til den enkelte, om bæredygtigheden skal være retningsgivende for investering af egen formue. Derfor er et universelt gældende investorfradrag – som vi i regeringen har indført – den bedste løsning.”

 

Skal beløbsgrænsen for medarbejderaktier nedbringes, så der kan tilbydes bedre ordninger til udenlandsk arbejdskraft?

”Medarbejderaktier er en god løsning på betaling af medarbejdere i startups, hvor kapital er begrænset. Jeg er stolt af, at vi har sat grænsen for tildelingen af medarbejderaktier op fra 10 til 20%, således at den ansatte kan blive aflønnet i medarbejderaktier med op til en femtedel af årslønnen. Jeg vil gerne arbejde for gunstigere vilkår, som regeringen også foreslog med sit udspil til erhvervs- og iværksætterpakken.”

 

Hvordan vil I styrke universiteternes muligheder for konvertere viden til forretning?

”Det er vigtigt, at lysten til iværksætteriet starter allerede for skolegangen. Derfor ser jeg også, at innovation og digitalisering i højere grad skal være en del af skoleskemaet. Vi skal også skabe en bedre spredning af viden fra universiteterne til virksomhederne. Det vil klæde de unge bedre på til at starte virksomheder op – og samtidig informere virksomhederne om den talentmasse, der er til stede.”

 

Hvilke administrative forbedringer eller løsninger peger I på i forhold til iværksættermiljøet?

”Vi har vedblivende arbejdet for at fjerne det administrative bøvl, som rammer de små og mellemstore virksomheder – både på tid og pengepung. Med afbureaukratiseringsreformen vil regeringen bl.a. fjerne administrative byrder og regler for i alt 4 milliarder kr. inden udgangen af 2022. Jeg tror på, at vi skal gøre det så let som muligt at drive forretning i Danmark og samtidig styrke iværksætterkulturen gennem tiltag på investeringsområdet for at styrke iværksættermiljøet.”