Enhedslisten lancerer nu et katalog af forslag, der skal sikre bedre social sikring og fair beskatningsregler for iværksættere. Grundtanken er, at de store etablerede virksomheder skal betale mere, mens de små iværksættere slipper billigere i skat, samt at erhvervsfremmen skal reformeres.

Af Journalist Joachim Kattrup, Bootstrapping

 

”Jeg mener, at venstrefløjen har svigtet iværksætterne ved ikke hidtil at have set dem som en sårbar gruppe,” siger Pelle Dragsted i interview med Bootstrapping, der op til det kommende folketingsvalg undersøger partiernes iværksætterpolitik.

 

Du mener, at venstrefløjen har svigtet iværksættermiljøet. Hvordan?
”Venstrefløjen har været gode til at kæmpe for lønmodtagernes rettigheder. I den kamp har vi glemt iværksætterne. Det er ikke fair eller særligt fornuftigt. Iværksætterne har ikke samme rettigheder eller muligheder som andre. Det er vores ideologiske tilgang til iværksætterpolitik, at iværksættere skal have lignede rettigheder og muligheder, som arbejdstagerne har på arbejdsmarkedet.”

 

Hvorfor er det samfundsmæssigt vigtigt at kæmpe for iværksætterne?

”Jeg mener, at det er i alles interesse at styrke iværksætterne og stimulere skabelsen af arbejdspladser. Ni ud af ti danske virksomheder er mikrovirksomheder, der har mindre end ti ansatte. Regner man selvstændige med, beskæftiger de op mod 650.000 danskere. Denne gruppe udgør altså en vigtig del af erhvervslivet. De skaber arbejdspladser og værdi. Alligevel har erhvervspolitikken i mange år først og fremmest været rettet mod de store eksportorienterede virksomheder. Det er et svigt overfor iværksætterne og de små virksomheder, som ikke har fået adresseret deres specifikke udfordringer. Den kamp tager vi nu op.”

 

Hvilke afgørende mærkesager vil du pege på i forhold til at styrke iværksætterkulturen i Danmark?

”Vores vigtigste mærkesag er at sikre iværksættere – og små selvstændige i det hele taget – større social tryghed. Vi skal have etableret en barselsfond, som sikrer iværksættere og små selvstændige samme ret til barsel som lønmodtagerne. Vi vil ændre dagpengereglerne, så man ikke behøver at lukke sin virksomhed helt for at modtage dagpenge i perioder med lavkonjunktur, men at den kan stå i hvileposition. Og vi vil genetablere iværksætterydelsen, så iværksættere med et bæredygtigt projekt kan modtage en dagpengelignende ydelse i en periode på to år til at starte virksomhed.”

 

I vil også sikre SMV´er bedre kredit- og lånemuligheder gennem oprettelsen af en offentlig bank, stramme reglerne for betalinger, samt reducere bankernes muligheder gennem virksomhedspanteordningen. Det lyder som om, I vil ophæve den frie konkurrence?

”På en række områder vil vi gerne regulere, så iværksætterne ikke rammes uhensigtsmæssigt af skæv lovgivning. For virksomhedspanteordningen var tanken, at virksomheden kunne få fordelagtige lånevilkår, når de stillede pant til banken. Men dette er ikke sket. Vi ved fra EU-Kommissionen, at rentesatserne i bankerne er højere for små virksomheder end for store. Derfor foreslår vi en offentlig bank, der sikrer bedre kreditbetingelser. Derudover har mange store virksomheder efter finanskrisen strammet betalingsvilkårene. Det giver likviditetsudfordringer for de små virksomheder. Det vil vi gerne ændre ved at stramme reglerne for området.”

 

Skal kapitalgevinstbeskatningen for alle unoterede aktier sænkes eller fjernes?

”Nej – det er helt fair, at man betaler skat af kapitalafkast. Det ville være mærkeligt, at man skulle betale høj skat af indkomst, man arbejder for, men ingen skat af indkomster, man ikke arbejder for.”

 

I vil gerne lempe skatteregler for iværksætterne, hvorfor ikke også for business angels og andre, der investerer i dem?

”Vi mener, at det er en omvej at give investoren fordele. Fordelene skal gives direkte til iværksætterne. Dog vil vi gerne gøre undtagelser, når det handler om bæredygtige og socialøkonomiske virksomheder samt demokratiske virksomheder (fx. andelsejede, gensidige og kooperative, red). Samfundet skal have noget igen, før vi ser en fordel i at give fradrag for investeringer.”

 

Investorfradrag til investeringer i iværksættervirksomheder, der har bæredygtighedsmål, er altså en god idé?

”Ja – det eksisterende iværksætterfradrag burde målrettes grønne, demokratiske og socialøkonomiske iværksættere. Der skal samtidig oprettes et særligt finansielt instrument i form af sociale andelsbeviser til investeringer i demokratiske og lokale not-for-profit-virksomheder inspireret af de britiske Community Shares.”

 

Skal loftet på aktiesparekontoen hæves yderligere?

”Nej – det bør sænkes. Det er et fradrag, som i al for høj grad tilgodeser de mest formuende. Og det hjælper ikke danske iværksættere, at der er særligt lempelig beskatning af investering i børsnoterede aktier. Snarere tværtimod, da det kan trække investeringer væk fra unoterede aktier.  Enhedslisten vil gerne reformere aktiesparekontoen, så den bliver målrettet investeringer i reelt iværksætteri med fokus på grønt, demokratisk og socialøkonomisk iværksætteri.”

 

Skal beløbsgrænsen for medarbejderaktier nedbringes, så der kan tilbydes bedre ordninger til udenlandsk arbejdskraft?

”Vi mener, at reglerne for medarbejderaktier efter blandt andet britisk forbillede skal reformeres sådan, at der sker en særlig skattemæssig belønning af medarbejderaktieprogrammer, der sikrer alle medarbejdere i virksomheden samme fordele, og af programmer, der på én gang eller gradvist overfører majoritetsejerskabet til medarbejderne – som det er tilfældet med den britiske skattebegunstigelse af Employee Ownership Trust.”

 

I hvilke situationer kan du forestille dig, at ejere vil tillade det?

”Det kunne for eksempel være ved generationsskifte, når der ikke er oplagte arvinger. Udgangspunktet for forslaget er egentlig, at flere undersøgelser viser, at produktiviteten stiger i demokratiske virksomheder. I den engelske model skal virksomheden stadigvæk drives af en professionel ledelse, men overskuddet og ejerskab deles. Det, mener vi, er en fordel for effektiviteten.”

 

I mener, at hele erhvervsfremmesystemet ikke fungerer. Hvad er problemet, og hvad skal ændres?

”Vi ved fra undersøgelser, at kun 14 procent af selvstændige oplever, at erhvervsfremmesystemet er relevant for dem. Derfor vil vi gerne reformere systemet, så langt flere får glæde af systemet. Vores mål er, at 50 procent af indsatsen målrettes SMV´er med under 100 ansatte.  Desuden vil vi sikre, at reglerne om ”opdel eller forklar” efterleves i offentlige udbud, så de mindre virksomheder får reelle muligheder for at byde ind på opgaver. Sidst vil vi også gerne kigge på de statslige erhvervskreditordninger for at sikre, at de fokuserer på SMV´er og særligt mikrovirksomhederne.”

 

Hvordan vil I styrke universiteternes muligheder for at konvertere viden til forretning?

”Vi mener ikke, universiteternes hovedopgave skal være at lave forretning, men tværtimod at uddanne og forske. Samtidig skal det dog sikres, at gevinsten af skattebetalt forskning ikke privatiseres. Vi er kritiske overfor tanken ”fra viden til faktura”, men omvendt skal vi også sikre os, at mulighederne ikke tabes på gulvet. Hvordan det skal ske, vil vi lade en ekspertgruppe kigge på.”

 

Hvilke konkrete administrative forbedringer eller løsninger peger I på i forhold til iværksættermiljøet?

”Vi er bekymrede over, at man lukker ned for IVS´erne uden at have skabt et fornuftigt alternativ. Vi så samtidig gerne etableringen af en ny demokratisk selskabsform, som er kendt fra mange andre lande, for iværksættere, som gerne vil starte en demokratisk virksomhed sammen.”

 

I foreslår generelt bedre social sikring for iværksættere. Men værktøjerne er reformer af dagpenge, regler for arbejdsrettigheder for freelancere samt krav om kortere betalingsfrister. Altså velkendte værktøjer, der virker på arbejdstagere. Hvis I får gennemført jeres politik, vil det så ikke gøre iværksættere til nye lønmodtagere?

”Jeg kender godt til fortællingen om, at iværksætteri skal gøre ondt og være hårdt. Men jeg hører også en anden historie, og det er, at mange er bekymrede for usikkerheden. Vi ved fra ASE (arbejdsløshedskasse for selvstændige, red.), at usikkerheden og færre rettigheder er nogle af de største barrierer for at springe ud som iværksætter. Vi mener, at tryghed giver god drivkraft og motiverer.”