Af Journalist Joachim Kattrup, Bootstrapping

 

De konservatives erhvervsordfører, Anders Johansson, har været med til at gennemføre en række iværksættertiltag i den seneste regeringsperiode. Blandt andet er det lykkedes for de Konservative at få indført investorfradraget og aktiesparekontoen. Men det er slet ikke nok, siger Anders Johansson til Bootstrapping.dk.

Både investorfradraget og beløbsgrænsen for aktiesparekontoen skal hæves for at få mere kapital allokeret til iværksættermiljøerne, siger Anders Johansson i et interview til Bootstrapping.dk, som op til det kommende folketingsvalg undersøger partiernes iværksætterpolitik.  Han mener desuden, at beløbsordningen skal lempes, så iværksættere har bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

 

Hvad er efter din opfattelse den største politiske opgave i relation til at styrke danske iværksætteres vækstbetingelser?

”Vi vil gerne skabe gode rammer for iværksætterne og erhvervslivet generelt. Den bedste måde at gøre det på er, efter vores opfattelse, at lade iværksætterne fokusere på at skabe virksomheder. Jeg hører ofte, at der bruges for mange ressourcer på administrationen i forhold til offentlige regler og ordninger. Så helt grundlæggende er vores holdning, at vi gerne ser en sænkelse af selskabsskatten samtidig med en lavere erhvervsstøtte og et slankere bureaukrati.”

 

Men iværksætterne er i stor risiko for ikke at lykkes med virksomheden. Skal de slet ikke hjælpes gennem offentlige støtteordninger?

”Jo, på områder som giver incitamenter og fordele, men Ikke i form af passiv støtte. Det var også en af årsagerne til gennemførelsen af erhvervsfremmereformen sidste år.  Her udfases tilskud til innovationsmiljøerne og anvendes i stedet for til at styrke indsatsen i Vækstfonden og Innovationsfonden. Det gjorde vi bl.a. for at styrke det videnbaserede iværksætteri.”

 

Er I positivt stemt overfor at styrke det sociale sikkerhedsnet for iværksættere? Det er bl.a. både Alternativet og Enhedslisten.

”Ja, det er vi meget positive overfor. Vi har dog endnu ikke kigget på konkrete tiltag på området. Men vi ved, at mange tøver, fordi risikoen er stor. Er der huller i systemet, der gør at folk ikke tør udleve deres iværksætterdrømme, må vi kigge på det.”

 

Adgang til kompetencer gennem kvalificeret arbejdskraft fra udlandet er ofte en udtalt problemstilling for iværksættere. Hvordan vil I sikre, at iværksætterne kan tiltrække talent i udlandet.  

”Vi mener, at hele det danske erhvervsliv skal have nemmere adgang til arbejdskraft fra udlandet. Derfor skal grænsen i beløbsordningen sænkes til 325.000 kr. (fra de nuværende ca. 425.000 kr., Red.), så kravene lempes til et mere rimeligt niveau. Samtidig skal medarbejderaktier kunne indgå i beregningen, fordi det vil gøre det meget nemmere for iværksætterne at tilbyde attraktive ordninger til specialister fra udlandet. Iværksætterne er typisk udfordret på likviditet, så de har brug for værktøjer til at løse problemet.”

 

I skriver i jeres politiske program, at tiltrækning af arbejdskraft skal ske med ”respekt for vores kultur og Danmarks sammenhængskraft.”  Hvad mener I med det?

”Vi synes, at idéen med den nuværende beløbsordning er god, fordi vi som samfund er sikre på, at dem, der kommer til landet, kan forsørge sig selv. Men det er også vigtigt for os, at ordningen kun giver midlertidigt ophold. Vi vil altså gerne sikre arbejdskraft til iværksætterne, men samtidig skal ordningen ikke være til en mulighed for permanent ophold. Ordningen skal gavne iværksætterne og deres vækstmuligheder.”

 

Adgang til risikovillig kapital er anden stor udfordring for mange iværksættere. I har gennemført investorfradraget, så det gradvist øges til 800.000 i 2023. Er det ambitiøst nok for de Konservative, hvis politik generelt har stort fokus på at lette skattebyrden?

”Det er i første omgang lykkedes os at få gennemført investorfradraget. Det, synes jeg som udgangspunkt, er meget positivt. Ordningen skal evalueres på et tidspunkt, men jeg vil meget gerne kigge på, om beløbsgrænsen skal højere op, så flere penge kan skabe vækst i iværksættermiljøerne.”

 

I har også været med til at få gennemført aktiesparekontoen, der skal få flere danskere til at investere i aktier – herunder bl.a. unoterede aktier i SMV´er.  Der har allerede været nogen kritik af ordningen for at være for svag. Hvad mener du?

”Vi vil meget gerne styrke ordningen, som, vi mener, er en rigtig god idé. Men grænsen på 50.000 kr. er alt for lav. I Sverige er der ikke en beløbsgrænse, og vi ser mange flere børsnoteringer i Sverige end i Danmark. Vi ville oprindeligt gerne sætte grænsen til 500.000 kr., men andre partier trak i den modsatte retning. Hovedformålet for os er at få skabt samme investeringskultur som den, man oplever i Sverige, hvor minibørserne har meget mere succes end i Danmark. Danskerne har jo mange milliarder i frie midler stående på en konto, som ikke kommer ud og arbejder.”

 

Klimaet er kommet på dagsordenen. Et forslag fra et andet parti lyder, at virksomheder med et bæredygtigt formål skal have særlige fordel, med henblik på at få kanaliseret flere midler i retningen af den grønne omstilling. Det kunne for eksempel være et skattefradrag eller et investorfradrag. Hvad er de konservatives holdning til det?

”Jeg synes, at det er et meget sympatisk forslag, men grundlæggende mener vi, at reglerne skal gælde ens for alle og virke som en samlet ramme, som virksomhederne kan konkurrere indenfor. Vi går ikke ind for at fremme bestemte sektorer eller brancher på baggrund af en politisk sag. Jeg synes, at der er noget planøkonomisk tankegods i sådan et forslag, og det forekommer mig også meget administrativt besværligt at gennemføre. Forbrugerne og virksomhederne har selv en interesse i den grønne omstilling. Der er regler for CSR-rapportering, og det kan forbrugerne tage stilling til og dermed påvirke retningen.”

 

Regeringen har lanceret en vækstplan for de kreative erhverv, det er vel netop at fremme en specifik branche. I skriver også i jeres politiske program, at I ikke går ind for politisk at forsøge at udpege, hvilke erhverv Danmark skal leve af i fremtiden. Er planen for de kreative erhverv ikke lige præcis en udpegning af en sektor?

”Det er ikke sådan, at vi som politikere ikke kan gøre noget for bestemte brancher. Mange brancher kræver særlige rammebetingelser. Det, vi mener, er, at vi gerne understøtter bestemte brancher, men det skal ikke ske på bekostning af andre brancher.”

 

Hvad er den største udfordring for iværksættermiljøet nu og her?

”Generelt går økonomien godt i Danmark, men en mærkesag for os gælder iværksætterne og de udfordringerne, der er med kapitalbeskatningen. Afkast fra kapitalinvesteringer kan i dag under de nuværende regler faktisk blive beskattet med næsten 100 procent. I dag beskattes afkast over 53.000 kr. med 42 procent. Medregner man inflation rammer man tæt på 100 procent beskatning af afkast på kapitalinvesteringer. Det skal laves om.”