Overvejer du også at starte egen virksomhed? Hvis ja, så er det som udgangspunkt væsentligt at vide hvilken selskabsform, der passer bedst til dine behov. I dette indlæg ser vi nærmere på fordelene og ulemperne ved at stifte et iværksætterselskab.

Skåret helt ind til benet er et iværksætterselskab i praksis et anpartsselskab, der er i gang med at opbygge sin kapital. Bortset fra kravet om en startkapital på 50.000 kroner for at stifte et anpartsselskab, er iværksætterselskabet underlagt og omfattet af de samme krav, der gælder for anpartsselskaber.

Hvorfor bør jeg så stifte et iværksætterselskab?

At stifte et iværksætterselskab kan være en yderst fordelagtig mulighed for iværksættere, der gerne vil drive virksomhed i selskabsform, men som ikke kan fremskaffe den nødvendige kapital der kræves ved stiftelse af et anpartsselskab.

Iværksætterselskabet vil som udgangspunkt egne sige bedst til virksomheder, hvor kapitalgrundlaget ikke er afgørende, når den omkringliggende verden skal bedømme virksomhedens soliditet og image. For at konkretisere kan dette omhandle virksomheder, hvor aktiviteterne ikke kræver driftsomkostninger. Dette gælder som oftest virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af IT-systemer, apps eller lignende.

Fordelen ved et iværksætterselskab er i denne sammenhæng, at den såkaldte immaterielle værdi af eksempelvis IT-software er indkapslet og sikret i et selskab. Det betyder ganske enkelt, at aktivet kan sælges ud af selskabet alene til selskabsbeskatning. I tilfælde af at ejeren derimod udviklede det respektive IT-produkt i et personligt CVR-nummer, ville vedkommende skulle betale indkomstskat ved et eventuelt salg.

Læs også: Guide: Sådan omdanner du din personlige virksomhed til et selskab

Kapitalkrav og stiftelse

En af det helt store fordele ved stiftelse af et iværksætterselskab er, at der kun skal indskydes en selskabskapital på 1 krone. Herefter kan man løbende udbetale løn, men det er væsentligt at pointere, at man har pligt til at binde min. 25 % af selskabets overskud hvert år, indtil man når 50.000 kroner. Når der er 50.000 kroner i selskabet, kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab.

Et iværksætterselskab stiftes ved at underskrive et lovpligtigt stiftelsesdokument, der indeholder en række vedtægter. Stiftelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system eller anmeldes til registrering senest to uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Hos Billigselskab.dk udarbejder vi stiftelsesdokumenterne for dig og sørger for at din virksomhed registreres i Erhvervsstyrelsen rettidigt. Det kan godt betale sig, at lade andre oprette dit selskab for dig, da du herigennem sikrer, at de lovmæssige krav efterleves og opretholdes.

Stift dit iværksætterselskab her

Skal man føre ejerbog

Alle kapitalselskaber har pligt til at føre en fortegnelse over selskabets ejere – også kaldt en ejerbog. Dette gælder også iværksætterselskaber.

Det overordnede formål med en ejerbog er at holde styr på samtlige ejerforhold i et selskab. Det er vigtigt at huske, at man løbende skal dokumentere eventuelle ændringer i ejerforholdene. I ejerbogen skal følgende registreres:

Ejernes navn og adresse
Den procentvise andel i selskabets kapital
Stemmeret
CVR-nummer
Ejerbogen skal ikke offentliggøres, men blot være tilgængelig for offentlige myndigheder.

Læs også: De store fordele ved at stifte et holdingselskab

Ejerforhold

I et iværksætterselskab kan der være en eller flere ejere. En ejer kan være både være en fysisk person og en virksomhed, f.eks. Et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab. At etablere et iværksætterselskab er både en mulighed, hvis skal starte din nye virksomhed alene eller sammen med andre.

Hvem hæfter for gæld og med hvor meget?

I modsætning til en personligt ejet virksomhed hæfter et iværksætterselskab alene for eventuel gæld. Det vil kort forklaret sige, at ejerne af iværksætterselskabet ikke hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine pligter over andre. En anpartshaver i et iværksætterselskab kan altså højest miste det, vedkommende har købt anparter for.

Dog vil banker eksempelvis ofte kræve, at ejerne garanterer tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til selskabet ved at stille personlig kaution. I denne konkrete sammenhæng kan ejerne af et iværksætterselskab alligevel komme til at hæfte for virksomhedens forpligtelser.

Læs også: Nye regler i selskabsloven er på vej

Er der krav om en årsrapport ?

Det er lovmæssigt krav at iværksætterselskab skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens foreskrivelser. Du skal derfor bogføre efter bogføringsloven. Årsrapporten skal som udgangspunkt gennemses og revideres af en revisor. Dette skal ske medmindre virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder under nogle forudbestemte grænser. Læs mere om grænserne på www.erhvervsstyrelsen.dk.

Udbytte og skatteregler

Når du driver et iværksætterselskab skal du være opmærksom på at selskabet beskattes for sig, mens man som ansat ejer i selskabet bliver beskattet som almindelig lønmodtager. Et iværksætterselskab betaler en selskabsskat af selskabets overskud efter selskabsskattereglerne. Hvis du får udbetalt løn fra selskabet, skal du batale A-skat og AM-bidrag på samme vilkår, som andre ansatte. Såfremt du som ejer får udbetalt udbytte af din ejerandel af selskabet, skal du betale udbytteskat.

Læs også: Burde din virksomhed overveje affiliate marketing?

Vi stifter dit selskab for dig på 24 timer

Da de lovmæssige krav for oprettelse af en anpartsselskab er kringlede og til tider uoverskuelige kan det være en god ide, at overlade denne proces til professionelle. Hos Billigselskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udarbejdet efter gældende lovgivning på området, sørger for den digitale registrering hos Erhvervsstyrelsen samt godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto. Du kan trygt overlade oprettelsen af dit nye selskab til os.