Brugen af mange forskellige online platforme er en del af dagligdagen i rigtig mange virksomheder, men alt for få kender til de tidsbesparelser, der kan hentes ved at få dem til at tale sammen. Har man f.eks. en webshop, er det almindeligt at pendulere frem og tilbage mellem webshop og økonomisystem, når nye kunder og ordrer skal ekspederes. Der er ofte tale om manuel indtastning af data, som kan være lidt af en tidsrøver og i mange tilfælde temmelig kedeligt og ensformigt arbejde. Tastearbejde behøver dog ikke at sluge så meget tid, som mange tror. Der findes nemlig en del løsninger som får systemer til at tale sammen så dagligdagen bliver nemmere. Det kaldes integration og IEX er en af de rutinerede spillere på markedet. Webshop og regnskab in-a-box En af de spændende muligheder er netop dataoverførsel mellem webshop og regnskab. Med en regnskabsintegration overføres ordrer og anden relevant data fra webshop til regnskab og tilbage igen. Det vil sige at regnskabet opdateres automatisk, så snart en ny kunde placerer en ordre i webshoppen. En af de virksomheder som har taget integration til sig er Clean Management, hvor man har fundet en god tidsbesparelse i marken ved at springe webshop-leddet over. ”Med IEX VirtueMart integreret i vores webshop, bliver nye kunder/ordrer automatisk tilføjet til vores e-conomic, så snart kunden er blevet skabt i vores butik. Dette sparer os en masse tid, da vi ikke behøver at oprette kunder og ordrer, hvilket giver os mere tid i marken, hvor vi nu nemt og hurtigt bare kan logge på e-conomic og bekræfte nye kunder og ordrer.” Lars Gladov, Partner i Clean Management Regnskabsintegration er i dag muligt med de fleste populære CMS platforme og webshop moduler. Hos IEX er der gang i forretningen, hvor integration til økonomisystemerne e-conomic og Billys Billing er


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind