michael_s_dahl_1

Derfor er netværk vigtigt for iværksættere

Sociale netværk nævnes ofte som vigtig faktor for iværksættere. Dette bakkes op af forskningsresultater, som understreger denne sammenhæng. En lang række danske projekter har fokuseret på netop denne del af livet som iværksætter, heriblandt bogen ”Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder” fra 2009, som er udarbejdet for Rockwool Fonden. På baggrund af en omfattende spørgeskemaundersøgelse ses, at iværksættere generelt bruger deres netværk i højere grad end lønmodtagere. Iværksætterne havde også i højere grad iværksættere i deres netværk, end det var tilfældet hos lønmodtagerne. Sidste resultat er en mulig bekræftelse af, at potentielle iværksættere bliver påvirket til iværksætteri af andre iværksættere.
Undersøgelsen så også på forskellen mellem de succesfulde iværksættere, målt på længere overlevelse og højere vækst, sammenlignet med mindre succesfulde. Her var resultatet, at de mere succesfulde iværksættere havde hyppigere kontakt og søgte mere støtte i deres netværk end de mindre succesfulde. Derudover hentede de succesfulde i højere grad inspiration fra erfarne iværksættere.

Tre genveje til succes
Udover denne mulige sparring med erfarne iværksættere er der minimum tre måder, hvorpå iværksættere kan udnytte deres sociale netværk til at opnå succes med deres forretning. For det første viser tidligere studier, at iværksættere sparer om ideer og tilgår viden omkring deres ideer gennem deres sociale netværk. Det kan være drøftelse af muligheder og kilder til dybere viden, som kan hjælpe dem. Mange forretningsideer kræver viden, som ikke umiddelbart kan findes uden at kende personer, som har denne viden. Iværksættere kan bruge deres netværk til at få adgang til denne specialistviden.
For det andet er det kendt, at iværksættere bruger netværk til at rekruttere potentielle medarbejdere. Det kan være medarbejdere, som iværksætterne selv kender eller har arbejdet sammen med tidligere. Det kan også være personer, som bliver anbefalet fra netværket. Når rekrutteringen sker ad denne vej, kan forhåndskendskabet til disse personer hos iværksætteren selv eller iværksætterens netværk være et kvalitetsstempel, som med (høj) tillid kan sættes på den mulige medarbejder.
En tredje måde er, at netværket åbner mulighederne for at finde investorer til den nye virksomhed. Dette kan ligeledes være gennem forbindelser hos iværksætteren selv eller i dennes netværk. Iværksætteren kan bruge sit netværk til at blive anbefalet til potentielle investorer og ad den vej skaffe finansiering.
Alle tre måder kan potentielt bidrage til at øge succesen hos iværksætteren, fordi de åbner muligheder, som det uden netværk ville være vanskeligt at få adgang til.

Svært at måle
Langt de fleste studier måler og kendetegner iværksætterens netværk efter de er blevet iværksættere. Dette er udfordring, fordi talentfulde iværksættere også har en tendens til at tiltrække sig mere opmærksomhed fra andre, som vil være i netværk med dem. Fortolkningsmæssigt betyder det, at det er svært at konkludere, hvad han eller hun havde af sociale kontakter inden overgangen til iværksætteri, fordi det ikke kun er iværksætteren selv, men også andre, som skaber netværket.

Hjemme bedst
Tidligere studier har vist, at iværksættere lægger stor vægt på at blive i det geografiske område, hvor de bor eller har boet tidligere. Derudover betyder familie og venner meget for, hvor de vælger at placere deres virksomhed. Iværksætterne lægger mere vægt på disse netværksrelationer end lønmodtagere gør, når de vælger arbejdskommune.
Disse resultater er udgangspunktet for “Home Sweet Home: Entrepreneurs’ Location Choices and the Performance of Their Ventures”, som tager et andet udgangspunkt for at studere betydningen af netværk. Her tages udgangspunkt i iværksætternes mulige kontakter lige før opstart. I stedet for at måle iværksætterens faktiske kontakter, som risikerer at indeholde et element af talent, anvendes iværksætterens mulige kontakter i dette studie. Det gøres ved at se på, hvor mange år iværksætteren har boet eller arbejdet i den kommune, som han eller hun starter sig virksomheder. Dette bliver et interessant mål for iværksætterens potentielle netværk, idet vi ved fra sociologien, at netværk svækkes betydeligt, jo større geografisk afstand, der er mellem parterne.
Med dette udgangspunkt undersøges det, i hvor høj grad iværksætterne får økonomisk succes og overlever længere ved at stifte virksomheden i kommuner, hvor de har opholdt sig i lang tid, og dermed med overvejende sandsynlighed også har større netværk.
Undersøgelsen viser, at iværksætternes virksomheder overlever længere og får et bedre resultat på bundlinjen over tid, hvis den stiftes i en kendt kommune. Dette peger i retningen af, at iværksætterne får gavn af deres netværk, hvilket har effekt direkte på bundlinjen.
Det understreger også vigtigheden af at åbne sig for sit netværk og drage nytte af de ressourcer, som ligger i netværket. Deltagelse i mentorordninger og andre netværk med erfarne iværksættere udgør en mulighed, som mange iværksættere ikke tager, men som kan have meget positive effekter på deres succes med nye virksomhed.

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk