Kan kurset trækkes fra?

Jeg kan ikke rigtig overskue, hvordan jeg som klinisk diætist med eget firma finder ud af, hvilke kurser jeg kan trække fra. Aktuelt skal jeg på Rygestop-rådgiverkursus og overvejer at tage et certificeret coachkursus også. Men hvornår er det et vedligehold­elseskursus, og hvem bedømmer om det er det, eller om det er egentlig videreuddannelse?
 Aut. klinisk diætist Birgit Baun

 Dit spørgsmål om skattemæssig fradrag for kursusudgifter er meget illustrerende for den skattemæssige problemstilling, man ofte må forholde sig til som nystartet selvstændig. Hvilke udgifter til kurser kan fratrækkes som driftsomkostninger? Mit svar herpå er, at det beror på en konkret vurdering, om kursusudgifter er fradragsberettigede. Men hovedreglen (som findes i Statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a) er sådan her:
De fradragsberettigede driftsomkostninger i en virksomhed er udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. En anlægs- eller etableringsudgift er nemlig i modsætning hertil ikke fradragsberettiget. Udgifter, der anses at være af privat karakter, er ej heller fradragsberettiget.
Der skal med andre ord foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelse af indkomsten, for at udgiften er fradragsberettiget.
Bevisbyrden for, at der foreligger en fradragsberettiget driftsomkostning, påhviler som udgangspunkt dig som skatteyder. Din modpart i diskussionen om berettigelsen af et fradrag er SKAT. Når dette er sagt, skal det nævnes, at afgørelser fra SKAT, som man ikke måtte være enig i, kan indbringes for domstolene til prøvelse.
For at udgiften til kursusvirksomhed/uddannelse skal være fradragsberettiget må den som anført ikke være afholdt med henblik på at ændre eller udvide dit indtjeningsgrundlag (må ikke være en udgift, der anses for at være en udgift afholdt til etablering af indkomstkilden)
Til illustration af det spørgsmål du stiller, kan jeg derfor nævne en afgørelse, som for nylig er afsagt af landsskatteretten: Afgørelsen handler om en tandlæge, som ikke fik fradrag for udgiften til deltagelse i kursus vedrørende NLP Practitioner, da kurset gik ud over rammerne for ajourføring og vedligeholdelse af den tidligere erhvervede uddannelse som tandlæge. Tandlægen fik heller ikke fradrag for udgifterne til Mensendieck undervisning, da de var af privat karakter.
Det kunne jo desværre godt lyde som om, at de kursusudgifter du påtænker at afholde, minder lidt om denne uheldige tandlæge. I så fald vil du ikke kunne få fradrag.
 

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk