Iværksætningskundskab?

Baggrunden for bidraget er to undersøgelser i DI’s IværksætterNetværk. I netværket er der ca. 350 virksomheder med vækstambitioner, hvoraf omkring 60 pct. i tidligere undersøgelser har svaret, at de har internationale aktiviteter under en eller anden form.
    En undersøgelse fra december 2007 viste, at iværksætterne for det første ønskede et større fokus på iværksætteri i uddannelsessystemet, samt at de i overvejende grad mente, at det skulle integreres i de nuværende fag. Der er altså ingen tvivl om, at iværksætterne selv har en tro på, at iværksætterevner og -lyst kan stimuleres. DI fulgte op med endnu en undersøgelse i juli 2008 om, hvad iværksætterne selv mener deres vigtigste kompetencer er, hvordan de har opnået de disse kompetencer samt hvad de tror, skolesystemet kan gøre, for at bidrage til at udvikle kompetencerne.

Hvad gør dig til en god iværksætter?

Et helt centralt spørgsmål omhandler, hvad der gør iværksætterne dygtige. Hertil peger de fleste på, at de tænker i muligheder, at de er handlekraftige og idérige. Iværksætternes fokus på muligheder, handling og kreativitet passer godt med den traditionelle opfattelse af iværksætteren som en stærk ener med et ukueligt opfindergen. Dette suppleres med deres fjerde udsagn, nemlig at de er gode til at skabe netværk. Det er altså disse evner, som vores uddannelsessystem i højere grad skal være i stand til styrke, hvis det skal bidrage til, at vi får flere dygtige iværksættere i Danmark.

Hvilke sammenhænge har styrket kompetencerne
Vi har spurgt iværksætterne, hvilke sammenhænge, de selv oplever har udviklet deres evner, og her svarer kun 6 pct., at skolegangen er dét, som har bidraget mest. Tidligere ansættelse ligger på en klar førsteplads. Uddannelsessystemet opleves altså ikke som nogen stor katalysator for udviklingen af de kompetencer, som iværksætterne selv peger på som de vigtigste. Iværksætterne har til gengæld en del forslag til, hvad der skal til.

Kulturændring
En helt overordnet tendens er, at iværksætterne efterlyser en generel kulturændring i uddannelserne. Som en af dem siger: ”Fokus på handlingsorientering. Mange akademikere tænker for meget og analyserer for meget til at blive gode iværksættere. Man skal turde begå fejl og lære at eksekvere.”
    Skolen fremstår som meget teoretisk funderet i iværksætternes bevidsthed, og de efterlyser en mere entreprenant pædagogisk tænkning. Iværksætterne ønsker ikke blot at der oprettes et valgfag i ”virksomhedsstart”. De ønsker, at uddannelsessystemet i højere grad i hele sin undervisning evner at inspirere til og belønne initiativ, nysgerrighed og handlekraft.

Rollemodeller og projektforløb
Iværksætterne peger på, at rollemodeller er en stor inspirationskilde. Deres forslag omhandler alt fra praktik, hvor de studerende møder virksomhedernes hverdag, til foredrag af iværksættere om iværksætteri.
    Mange af iværksætterne foreslår desuden projektforløb, lege, konkurrencer og fiktive virksomhedsopstarter som del af undervisningen. ”Richard Branson startede et skoleblad og udbyder nu rejser til månen”. Forslagene har til fælles, at de gennem projektforløbene vil lade de studerende forholde sig til virkelige udfordringer og at formålet er at få dem til at handle, ikke bare tænke.
    Udfordringen til skolerne er fra DI’s IværksætterNetværks perspektiv i høj grad et spørgsmål om at åbne uddannelserne mod verden og sætte teori i forbindelse med handling.

Del indlægget