Godt nyt for iværksættere med gæld efter konkurs

Som led i regeringens handlingsplan for iværksættere kommer en ny betænkning fra Konkursrådet vedrørende gældssanering nu med konkrete forslag, der vil gøre det muligt for en konkursramt iværksætter at få slettet sin restgæld hurtigere.
»Reglerne om gældssanering udgør håbløst forgældede skyldneres væsentligste mulighed for at komme videre,« siger Justitsminister Lene Espersen.
Konkursrådet har forsøgt at afdække, hvilke elementer i de gældende regler om gældssanering der er til hinder for, at gældsramte iværksættere kan få slettet deres gæld. Her peges primært på det forhold, at skyldneren i perioden efter en virksomheds kollaps har uafklarede økonomiske forhold, hvilket normalt vil udelukke den pågældende fra at få gældssane-ring. Derfor vil det være nødvendigt med særbehandling for iværksættere, men da denne gruppe kun vanskeligt kan afgrænses mener Konkursrådet, at kriteriet i stedet bør være, »om gælden i hovedsagen kan karakteriseres som erhvervsmæssig«.
Reglerne om gældssanering for konkursramte bør ifølge betænkningen alene kunne anvendes på gæld, der stammer fra en erhvervsvirksomheds sammenbrud. Det indbefatter dog også skyldnere, der har kautioneret for gæld i egen, ægtefællens eller samleverens erhvervsvirksomhed, herunder et selskab med begrænset ansvar som f.eks. et ApS.

Opdæmning for misbrug
Som kernen foreslås, at der bør kunne gives gældssanering uden at skyldners økonomiske forhold er afklaret, så iværksætteren kan komme videre. Til gengæld herfor vil der som noget nyt blive åbnet for genoptagelse af sagen med henblik på at forhøje det beløb, som skyldneren skal betale, hvis denne i en vis periode efter gældssaneringen opnår en væsentlig forbedring af sin økonomi.
Der bør dog ikke kunne opnås gælds-sanering, hvis ledelsen i virksomheden i væsentligt omfang har tilsidesat sine forpligtelser. Her tænkes på »bogføring, momsafregning, indeholdelse og afregning af A-skat, indsendelse af oplysninger til offentlige myndigheder eller lignende«, eller generelt på tilfælde, hvor virksomheden ikke er ledet forsvarligt.
Der foreslås tillige en karantæneregel, der begrænser mulighederne for at få gældssanering i forbindelse med konkurs flere gange – altså en opdæmning for konkursrytteri. Der skal således gå mindst 10 år efter en gældssanering før man atter kan få eftergivet gæld.
»Konkursrådets forslag til en revision af gældssaneringsreglerne vil nu blive sendt i høring, og jeg vil herefter tage stilling til udformningen af et lovforslag, som jeg forventer at fremsætte for Folketinget i den kommende folketingssamling,« siger Lene Espersen.
Læs den fulde betænkning på www.jm.dk under nyheder.

Del indlægget