Må jeg konkurrere med min tidligere arbejdsgiver?

En klient kom til mig med en drøngod forretningsidé. Hun bestred en fast stilling i en større IT-virksomhed, men planlagde at sige op for at starte egen virksomhed. Egentlig kom hun til mig for at få hjælp til etablering af virksomheden og for at få udarbejdet de aftaler, som skulle indgås med en partner og nogle investorer. Jeg foreslog rutinemæssigt at se hendes eksisterende ansættelseskontrakt igennem og kunne i den forbindelse konstatere, at kontrakten indeholdt en konkurrenceklausul. Klausulen betød, at hun ikke kunne starte den pågældende virksomhed i en periode på 6 måneder efter fratrædelsen fra den eksisterende stilling. Havde hun overset denne konkurrenceklausul, kunne arbejdsgiveren have stoppet virksomheden med fogedrettens mellemkomst, samt have gjort krav på betaling af en stor konventionalbod og eventuel erstatning. Efter at have taget hensyn til konkurrenceklausulen i planlægningen, er hun i dag godt i gang med at skabe sig sin første erhvervssucces og har i den forbindelse helt undgået problemer med sin tidligere arbejdsgiver.
Havde konkurrenceklausulen ikke opfyldt betingelserne i funktionærloven, kunne min klients arbejdsgiver imidlertid ikke have gjort den gældende overfor min klient, der da kunne have påbegyndt sin virksomhed med det samme.
Når man tænker på at kvitte jobbet og starte egen virksomhed er konkurrenceforhold derfor et område, som er vigtigt at tage med i sine overvejelser og søge rådgivning om. Konkurrenceforhold kan gælde såvel under som efter ansættelsen, og jeg beskriver i denne artikel hovedtrækkene.

Loyalitetsforpligtelsen
Så længe man er ansat i en virksomhed, gælder der en loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiveren, uanset hvilke aftaler der i øvrigt måtte være indgået i ansættelsesforholdet. Loyalitetsforpligtelsen medfører, at der er grænser for, hvilke aktiviteter arbejdsgiveren skal tolerere, mens ansættelsesforholdet består. Ønsker en ansat at starte egen virksomhed, er det derfor ikke sikkert, at opstarten heraf kan ske sideløbende med ansættelsen. Det afgørende er, om der er tale om en aktivitet, som skader arbejdsgiveren, f.eks. fordi der er tale om konkurrerende virksomhed.
Hvis den ansatte er i uopsagt stilling,
 eller selv har sagt op, vil det som altovervejende hovedregel ikke være tilladt at konkurrere med sin arbejdsgiver, før ansættelsesforholdet er afsluttet, heller ikke selv om man i den forbindelse er blevet fritstillet.
Er der tale om en fyring har den ansatte dog normalt lov til at forberede sin egen virksomhed i opsigelsesperioden, også selv om der er tale om en konkurrerende virksomhed. Det er imidlertid kun de praktiske forberedelser, som er tilladt, og den ansatte må ikke aktivt forsøge at kapre arbejdsgiverens kunder, leverandører, eller medarbejdere.

Markedsføringslovens §10
Når et ansættelsesforhold er ophørt, er der normalt intet til hinder for, at man starter egen virksomhed – uanset om denne måtte være i konkurrence med den tidligere arbejdsgivers virksomhed.
Markedsføringsloven sætter dog visse grænser for den konkurrerende virksomhed. En tidligere ansat må f.eks. ikke
anvende materiale eller viden fra den tidligere arbejdsgiver, såsom kendskab til kundelister, prispolitik m.m., der må betragtes som erhvervshemmeligheder.
Hvis ikke arbejdsgiveren finder sig tilstrækkelig beskyttet af loyalitetsforpligtelsen og markedsføringsloven, vil den ansatte ofte være blevet præsenteret for en konkurrence- og kundeklausul i forbindelse med ansættelsesaftalen. Formålet med sådanne klausuler er at yde arbejdsgiveren ekstra beskyttelse mod konkurrerende virksomhed, som ellers ville være tilladt.

Konkurrence- og kundeklausuler

Sigtet med konkurrenceklausuler er at forhindre en ansat i at udføre arbejde af en bestemt karakter eller indenfor en bestemt branche i en periode efter fratrædelsen. En kundeklausul har derimod til formål at forhindre den tidligere ansatte i at have erhvervsmæssig kontakt med den tidligere arbejdsgivers kunder og leverandører. Kundeklausuler forhindrer ikke, at den tidligere ansatte beskæftiger sig inden for samme branche, blot dette er uden involvering af arbejdsgiverens kunder og leverandører.
Konkurrence- og kundeklausuler gælder ikke ubetinget. De reguleres af aftaleloven og funktionærloven, hvilket betyder, at der er visse betingelser, som skal opfyldes, for at klausulerne kan gøres gældende (der ses her bort fra klausuler fra før ikrafttrædelsen af de nye regler i funktionærloven den 15. juni 1999) – og selv hvis disse betingelser er opfyldt, indeholder loven begrænsninger i klausulernes anvendelse.
For begge klausultyper gælder, at de skal være rimelige og ikke må indskrænke den ansattes adgang til erhverv ved at gå videre end påkrævet for at værne imod konkurrence. I begge tilfælde gælder også, at klausulerne ikke kan opretholdes, hvis ansættelsesforholdet har varet i under tre måneder, ligesom de højest kan gælde i 6 måneder, hvis funktionæren har været beskæftiget i mellem 3-6 måneder.

Betingelser og begrænsninger
En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis den ansatte har haft en særligt betroet stilling hos arbejdsgiveren, hvis klausulen fremgår af en skriftlig kontrakt, samt hvis kontrakten indeholder en korrekt beskrivelse af kompensationsretten. Kompensationen skal som minimum udgøre et månedsbeløb svarende til 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet og skal udbetales som et engangsbeløb for de første tre måneder og derefter månedsvis bagud. Derudover kan konkurrenceklausuler kun gøres gældende i en begrænset periode beregnet ud fra den ansattes anciennitet.
Hvad der kan være nok så interessant i disse tider er, at konkurrenceklausulen bortfalder, hvis ikke den ansatte selv har givet rimelig anledning til sin opsigelse.  Fyres den ansatte som led i sparerunder eller lignende almindelige nedskæringer, er den ansatte derfor ikke bundet af konkurrenceklausulen.
En aftalt kundeklausul kan kun forhindre den ansatte i at have erhvervsmæssig kontakt med arbejdsgiverens aktuelle kunder og forretningsmæssige forbindelser. Dermed menes mere præcist, at klausulen kun gælder i forhold til kunder mv., som den ansatte har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet, eller som fremgår af en liste udleveret af arbejdsgiveren til den ansatte forud for opsigelsestidspunktet.
Også kundeklausuler skal fremgå af en skriftlig kontrakt og indeholde en korrekt beskrivelse af kompensationsretten. Kompensationen udgør som minimum et månedsbeløb svarende til 50 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet, udbetalt månedsvis bagud. Modtages der kompensation for en konkurrenceklausul, har den tidligere ansatte dog ikke også ret til kompensation for kundeklausulen.
Til forskel fra konkurrenceklausuler bortfalder en kundeklausul ikke, hvis den ansatte er blevet sagt op uden at have givet rimelig anledning hertil. Med andre ord vil kundeklausulen fortsat være gældende, selvom den ansatte siges op som led i sparerunder og lignende.

Vigtigt med afklaring
De konkurrenceforhold, som kan gælde i forhold til en nuværende og tidligere arbejdsgiver er som det fremgår af artiklen ikke helt ukomplicerede. For en iværksætter er det derfor vigtigt at få afklaret de forhold, der er gældende i den konkrete situation og planlægge derefter. I mange tilfælde vil man dermed kunne undgå ganske betydelige problemer og økonomiske udfordringer.


Advokat, LL.M., Benjamin Lundström er partner i advokatfirmaet von Haller (www.vonhaller.dk) og beskæftiger sig med selskabsforhold og rådgivning af små og mellemstore virksomheder – herunder virksomheder under opstart. Benjamin Lundström er engageret i iværksætteri og sidder bl.a. i bestyrelsen i Dansk Iværksætter Forening og i juryen for Venture Cup.

Del indlægget